Правни бележки

Този уебсайт е собственост и се осигурява от:

Крка България ЕООД

1766, София, България
Бизнес парк София, сгр. 5, вх. А, партер

България

Страниците на настоящия уебсайт имат за цел да предложат обща информация за „Крка”, за нейните продукти и услуги.

Условия на ползване

Ако отваряте или разглеждате някоя страница от уебсайта на „Крка”, вие приемате всички ограничения и условия на ползване, изложени по-долу. Моля, не ползвайте този уебсайт, ако не сте съгласни с всички условия на ползване. Съветваме ви при случай да посетите нашия уебсайт и да прочетете действащите „Условия на ползване” и „Политиката за поверителност”, тъй като те са юридически задължителни.

„Крка” управлява, надзирава и актуализира уебсайта на „Крка” в Ново место, Словения. Настоящите уеб страници са предназначени за международно ползване. „Крка” не гарантира, че данните, публикувани на уеб страниците, са валидни в целия свят, че всички продукти и услуги са достъпни във всяка държава или във всяка форма, опаковка и при равни условия. Когато влизат и разглеждат настоящите уеб страници, потребителите трябва да се придържат към клаузите на законите, действащи в тяхната държава.

Информацията и данните, намиращи се на уеб страниците на „Крка”, имат само информационна цел и не дават основания за правно обвързващи отношения или за установяването на такива отношения освен ако изрично не е посочено друго (напр. обявяване на официални оферти, пускане на промоционални материали и др.).

Информацията за „Крка”, за нейните продукти, услуги и ценни книжа, представена на уеб страниците на „Крка”, не бива да се схваща като оферта за продукти, услуги или ценни книжа. Информацията за продукти и/или активни вещества, представена на уеб страниците на „Крка”, е само обща информация за общия спектър от продукти на „Крка”. Моля, обърнете внимание, че тази информация не може да бъде разглеждана като оферта освен ако изрично не е указано друго.

Показанието за продукта и/или за активното вещество на уеб страниците на „Крка” не означава, че „Крка” действително е пуснала посочения продукт и/или активно вещество на пазара или че го е предложила във въпросната държава, от която е влязъл на страницата посетителят на уебсайта. Моля, проверете при „Крка”, при нейните поделения или впредставителствата й в чужбина дали „Крка” наистина пуска на пазара и предлага за продажба във вашата държава продукта или активното вещество, от което се интересувате.

Отказ от отговорност

За да осигури точна информация и актуални данни на своите страници, „Крка” е проектирала своите уеб страници с дължимото старание и възнамерява да продължи да го прави. Обаче „Крка” не поема никаква отговорност за точността или пълнотата на информацията. Освен това „Крка” си запазва правото да променя по всяко време и по всякакъв начин съдържанията на настоящите уеб страници независимо от причината и без предварително уведомление. Потребителите на страниците ползват пуснатите данни изключително на свой собствен риск. „Крка” и всяко друго юридическо или физическо лице, което й е сътрудничило в оформлението и изготвянето на настоящите уеб страници, изрично се отказват от носенето на всякаква отговорност  за каквито и да било щети, които могат да възникнат или да са свързани с достъпа, ползването или невъзможността за ползване на информацията от настоящите уеб страници и/или от каквито и да било грешки или недостатъци в техните съдържания.

Информацията, дадена на уебсайта на „Крка”, по никакъв начин не цели да даде професионален медицински съвет или инструкции за лечение на дадена болест с продукти на „Крка”. Моля, консултирайте се с лекар или с аптекар, преди да използвате който и да е продукт на „Крка”.

Може да се случи така, че потребител на уеб страниците на „Крка” да носи отговорност за публикуването на различни информации. „Крка” се отказва от носенето на всякаква отговорност в това отношение. Моля, обърнете внимание, че такава информация не е поверителна и не попада под защитата на авторското право. „Крка” си запазва правото свободно да използва, да разпространява и да издава всяка такава информация на всяка друга страна без ограничения, и да я използва без да цитира източника. Също така „Крка” си запазва правото да използва (но не само) идеите, концепциите, знанието, опита и техниките, които са предмет на всяка такава информация или могат да се съдържат в нея. „Крка” може да използва такава информация по свое усмотрение за всяка избрана цел.

Линкове към други уебсайтове

Страниците на настоящия уебсайт съдържат и информация от трети лица и линкове към уебсайтове на трети лица. Ако това ни се стори уместно, ние можем да ги отбележим по съответния начин. „Крка” не е запозната със съдържанията на третите страни и следователно не поема отговорност за тяхната информация.

Права на интелектуална собственост

Цялата информация и всички изображения, представени на уеб страниците на „Крка”, в позволената от закона рамка, са предмет на защита на авторско право и на други права на интелектуална собственост. Документите, публикувани на страниците на настоящия уебсайт, могат да бъдат възпроизвеждани само за некомерсиални и за лични цели, и всички намиращи се по-горе бележки относно защитата на авторското право и или на другите права на интелектуална собственост трябва да бъдат спазвани. Информацията, съдържаща се на страниците на настоящия уебсайт, не бива да бъде копирана, показвана, сваляна, модифицирана, възпроизвеждана или разпространявана по някакъв друг начин за комерсиални цели без изричното писмено съгласие на „Крка”. Имената на брандове и търговски марки, които се срещат на настоящите страници, са регистрирани търговски марки на „Крка” или „Крка” има правото да ги използва.

Политика на поверителност

Спазване на приложимото законодателство

Съгласно Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 и останалото приложимо законодателство „Крка” защитава с особено внимание информацията, получена от потребителите на нейния уебсайт, и техните лични данни. Моля, прочетете по-долу какъв е начинът, по който събираме, съхраняваме, използваме и разпространяваме лични данни.

Какъв тип лични данни събираме на нашия уебсайт?

Вие можете да използвате нашия уебсайт, без да въвеждате своите лични данни. Молим ви да попълните личните си данни само ако поръчвате някои наши продукти или услуги.

Ние събираме лични данни само когато вие ни ги изпратите или като се абонирате за нашия бюлетин, като влезете в нашия уебсайт, или като участвате в нашите състезания. Освен това събираме вашите лични данни, когато попълвате нашия формуляр за „Доклад за неблагоприятни събития” или когато направите резервация за някой от нашите хотели, поръчвате нашите продукти или услуги по електронната поща или когато ни изпратите запитване за ваша поръчка, или в други подобни ситуации, когато вие решите да ни изпратите вашите лични данни.

Освен личните данни, които вие ни изпращате, ние събираме информация и с бисквитки. Такава информация може да включва уебсайтове, които сте посетили от нашия уебсайт, уебсайтове, които посещавате от нашия уебсайт, и продължителността на вашето посещение на нашия уебсайт. Ние незабавно анонимизираме последните три цифри от вашия IP адрес, като по този начин ефикасно предотвратяваме вашата идентификация на базата на тази информация. Бихме могли да използваме тази информация, за да ви идентифицираме, но не го правим.

За какви цели обработваме данните, които вие ни давате чрез нашия уебсайт?

Данните, които вие ни изпращате или които ние събираме с бисквитки, могат да бъдат обработвани за следните цели: за целите на статистиката и за идентифициране на демографските данни и интересите на потребителите на уебсайта, но само така, че вие да не можете да бъдете идентифицирани; за диагностициране на проблеми с нашия сървър и администриране на нашия уебсайт; за снабдяването ви с продукти или услуги, които сте поръчали през нашия уебсайт; или за други цели, които сте поискали или за които сте се съгласили освен ако не се изисква друго по закон.

Прехвърляме ли вашите лични данни на други компании?

Само компанията, която отговаря за уебсайта на „Крка”, има достъп до вашите лични данни. „Крка” е сключила договор за обработка на лични данни с тази компания и ние гарантираме, че тя спазва всички разпоредби за защита на личните данни.

Къде съхраняваме личните данни, които вие ни давате чрез нашия уебсайт?

Вашите лични данни се съхраняват на нашите сървъри, които управляваме самите ние. Нашите бизнес партньори, които в някои случаи съхраняват лични данни от наше име, осигуряват ниво на защита, което е най-малкото еквивалентно на нивото, което имаме в „Крка”. Вашите лични данни под никаква форма не се разкриват на трети страни с изключение на компанията, отговорна за уебсайта на „Крка”, или ако това се изисква от юридически органи.

Професионалистите от обществото

Някои части от настоящия уебсайт могат да съдържат информация, която, в съответствие с приложимото законодателство, може да бъде достъпна само за лекари, аптекари и ветеринари. Ето защо ние трябва да събираме данни за контакт и някои лични данни на тези лекари, аптекари и ветеринари, които желаят да имат достъп до професионална информация за медицински продукти. В този случай личните данни се използват като гаранция, че съдържанието на нашия уебсайт е достъпно в съответствие със законодателството, касаещо медицинските продукти. Точността на тези данни е отговорност единствено на субектите на данните. Данните за контакт се използват за осъществяване на контакт със субектите на данните, когато и ако това е необходимо. Ние не използваме лични данни и данни за контакт за друга цел, нито прехвърляме тези данни на трети страни.

Деца

Уебсайтът на „Крка” по принцип е предназначен за възрастните. Ако в някакъв момент „Крка” изготвя някакво съдържание на уебсайта за деца и предлага свои продукти или услуги на тях, това става в съответствие с приложимото законодателство и е необходимо да се получи съответното родителско съгласие или съгласие на носителя на родителската отговорност.

Бисквитки

„Бисквитката“ е малък файл, който се съхранява на Вашия компютър при първото Ви посещение на уебсайт. Уебсайтът, който издава бисквитката, я разпознава, когато посетите този уебсайт отново. Целта на тази технология е да подобри функционирането на уебсайта, както и Вашето потребителско изживяване. Бисквитките не се считат за опасни и винаги са ограничени във времето.

„Бисквитките“ се използват за различни цели: влизане в системата, показване на различно съдържание на уебсайта (например видео), анализ на посещенията, поддръжка на приставки за социалните мрежи, пускане на реклами.

Ние обработваме данните, събрани чрез бисквитките, изключително за статистически цели, за получаване на демографски данни, установяване на интереса на посетителите на нашия уебсайт (като осигуряваме неразкриването на тяхната идентификация), за диагностициране на проблеми с нашия сървър, администриране на нашия уебсайт и предоставяне на информация за нашите продукти.

Моля, изберете кои бисквитки да бъдат активирани на Вашето устройство.

Кликнете върху „Приеми всички бисквитки“, за да приемете всички бисквитки.

Кликнете върху „Запазване на избора ми“, за да запазите избраните настройки.

Строго необходими бисквитки

           

            Нашият уебсайт използва тези бисквитки за осигуряване на правилното функциониране и поддръжката на основни функционалности, които позволяват базово потребителско изживяване.

 

Бисквитка

Цел на бисквитката

Период на валидност

Дружество

aspsession...

Идентификатор на сесия

Сесия

Крка (Krka)

cookieu... 

Настройка на бисквитките Ви

1 година

Крка (Krka)

 

 

 

 

 

Бисквитки за анализ

 

            Тези бисквитки подобряват потребителското изживяване и предоставят допълнителни функционалности, които иначе не биха били възможни. Те се използват за записване на информация за това как посетителите използват нашия уебсайт, за да можем да го подобрим и надградим.

 

Бисквитка

Цел на бисквитката

Период на валидност

Дружество

_ga

Използва се за разграничаване на потребителите

2 години

„Гугъл Анализ“ (Google Analytics)

_gat

Използва се за ограничаване на скоростта на заявката

1 минута

„Гугъл Анализ“ (Google Analytics)

 

_gid

Използва се за разграничаване на потребителите

1 ден

 

 

 

 

 

Бисквитки за реклама

 

                        Тези бисквитки се използват за адаптиране на рекламата към всеки отделен потребител.

 

Бисквитка

Цел на бисквитката

Период на валидност

Дружество

_ym_uid

 

2 години

„Яндекс Метрика“

(Yandex Metrica)

uid

 

 

 

_ym_d

 

1 година

„Яндекс Метрика“

(Yandex Metrica)

 

 

 

 

 

Социални бисквитки

 

            Социалните мрежи изискват бисквитки за правилното функциониране на приставките. Това позволява споделяне на съдържанието и свързване с приятели в социалните мрежи.

 

Бисквитка

Цел на бисквитката

Период на валидност

Дружество

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашите права

Инструкции, целящи да ви помогнат да упражните правата си, са публикувани на страницата „Права на субектите на данни”. Можете винаги да ги използвате за да да поискате достъп до вашите лични данни, които обработваме, или да поискате те да бъдат коригирани или изтрити, или да се ограничи тяхната обработка.

Освен това можете да се отпишете, за да не получавате промоционални имейли, като кликнете  върху  „Отписвам се” („Unsubscribe”), което се намира в долната част на имейла.

Промени в „Политиката на поверителността”, публикувани на уебсайта на „Крка”

„Крка” си запазва правото да променя своята „Политика на поверителност”, публикувана на нейния уебсайт. Препоръчваме ви редовно да се връщате на нашия уебсайт и да го преглеждате. В случай че има съществени промени в нашата „Политика на поверителност”, на нашия уебсайт ще бъде публикувано известие за тази промяна.

Безопасност

„Крка” използва технически и организационни мерки за безопасност, за да защити вашите данни от манимулиране, загуба, унищожаване или достъп от неупълномощени лица, и е сертифицирана по ISO 27001. Ние съзнаваме важното значение на сигурността – тя е интегрирана по подразбиране във всички наши системи и програми за работа, включително и в системите за въвеждане на лични данни. Нашата работа със системите за въвеждане включва най-новите технологични решения и подходи, които гарантират възможно най-високата защита при съхранението и обработването на личните данни (шифроване, политика на достъп до данните, регистри на достъпа до данните и т.н.). Нашата инфраструктура осигурява непрестанна защита на данните срещу всички заплахи, включително вируси и други видове злонамерени кодове. Ние използваме системи и процедури за откриване на заплахите, които ни помагат да постигнем по-добра защита на нашите услуги и да гарантираме високо ниво на сигурност.

Контакти

Ако имате някакви проблеми, въпроси или ако желаете да получите достъп до своите лични данни, да ги коригирате, да ги блокирате или да ги изтриете, моля, свържете се с нас на info.bg@krka.biz.